Logo
Cross

Slovníček pojmů

Eye

Zobrazení stránky: -

Analytická zpráva

Zpráva obsahující charakteristiku společnosti, vývoj podnikání, finanční údaje a vybrané klíčové ekonomické ukazatele ověřené analytikem autorizovaným Burzou cenných papírů Praha.

Crowdfunding

Crowdfunding neboli skupinové či davové financování je způsob financování projektu, při kterém větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce typicky prostřednictvím internetu.

Dividenda

Dividenda představuje výplatu podílu na zisku vlastníkům společnost.

Ekvita

Ekvita představuje peněžní nebo nepeněžní vklad do společnosti výměnou za podíl vlastnictví.

Emitent cenného papíru

Emitent je společnost nebo jiný oprávněný subjekt, který vydává (emituje) cenný papír. Mezi cenné papíry řadíme například dluhopis, akcie nebo investiční certifikát.

Emise cenného papíru

Vydání cenného papíru společností (emitentem) za podmínek stanovených zákonem a nabídka na trhu za účelem získání peněžních prostředků k financování společnosti.

ISIN

ISIN (International Securities Identification Number) je mezinárodní identifikační číslo cenného papíru, které je přidělováno pro účely obchodování s ním. ISIN je v České republice přidělováno Centrálním depozitářem cenných papírů.

Jistina

Jistina je peněžní částka, která byla půjčena nebo která tvořila vklad.

Kovenanty

Finanční kovenanty jsou hodnoty finančních ukazatelů (např. poměr dluhu a zisku), které společnost v průběhu doby splatnosti úvěru nebo dluhopisu musí naplňovat, čímž se limituje maximální možné zadlužení společnosti.

Likvidita

Likviditu lze definovat jako schopnost společnosti přeměnit svůj majetek nebo cenné papíry na peněžní prostředky, a to při minimálních nákladech.

People-to Business (P2B)

P2B znamená přímý obchodní vztah mezi lidmi (people) a společností (business).

Právní due dilligence report (právní prověrka)

Účelem právní prověrky je ověření správnosti a úplnosti údajů zveřejňovaných dokumentů právním poradcem autorizovaným Burzou cenných papírů Praha.

Proof of concept (ověření konceptu)

Východiskem projektů proof of concept je nápad nebo rozpracovaný výzkum. Proof of concept zahrnuje soubor činností, které zajistí ověření nápadu a předpokladů a posunutí výsledků výzkumu ke komerčnímu využití.

Prospekt cenného papíru

Prospekt cenného papíru je informační dokument pro investory nebo věřitele. V české praxi se nejčastěji setkáváme s prospektem dluhopisů, měně často s prospektem akcií. Prospekt je vždy vyhotovován pro účely veřejné nabídky cenných papírů a slouží jako podklad investorům a věřitelům pro informované rozhodnutí o koupi cenného papíru.

Roadshow

Roadshow představuje marketingovou kampaň využívanou společnostmi k získání zájmu investorů a věřitelů. Roadshow obvykle probíhá před oficiální veřejnou nabídkou, aby společnost zajistila dostatečný zájem investorů nebo věřitelů a uspěla v prodeji vydávaných (emitovaných) cenných papírů.

Věřitel

Věřitel nebo poskytovatel půjčky je subjekt práva oprávněný požadovat plnění po dlužníkovi. Věřitel má pohledávku za dlužníkem, dlužník má dluh vůči věřiteli.

Stanovy společnosti

Stanovy jsou základním ustavujícím (zakládajícím) dokumentem definujícím základní pravidla vnitřního fungování společnosti.