Logo
Cross

Dluhové inovativní platformy

Eye

Zobrazení stránky: -

Co jsou dluhové inovativní platformy?

Inovativní platformy využívají online řešení k tzv. crowdfundingovému (skupinovému) financování, které umožňuje půjčit si peněžní prostředky od veřejnosti. Větší množství investorů (věřitelů) se může složit malými částkami na financování dluhu obvykle v řádu jednotek miliónů korun.

(Například na dluh o hodnotě 6 miliónu Kč se může složit 200 lidí a každý poskytne kolem 30 tisíc Kč.)

Veřejnost půjčuje peněžní prostředky společnosti pod podmínkou, že budou vráceny s úrokem.

V závislosti na obchodním modelu platformy může mít dluh formu cenného papíru anebo smlouvy, vznikat přímo mezi společností a investorem anebo mezi ně může vstoupit platforma, která vůči společnosti vystupuje jako jediný věřitel.

Graf

Jak fungují inovativní platformy financování?

Inovativní platforma vypadá jako každá jiná webová stránka, tato ale slouží k propojení běžných lidí (věřitelů) a společností. Spolupráce je vzájemně prospěšná. Společnosti získají peněžní prostředky na svůj rozvoj a růst a za odměnu vyplatí uživatelům k vráceným peněžním prostředkům navíc úrok.

Může být zvažována jako alternativa bankovního financování, neboť oproti bankám dokáže podpořit i jiné, pro banky rizikovější druhy projektů.

Využitím inovativní platformy může společnost získat:

 • Peněžní prostředky
 • Zpětnou vazbu od věřitelů
 • Informaci o zájmu trhu o nový projekt, produkt či službu
 • Nové zákazníky díky marketingové kampani

Proces získání peněžních prostředků skrze inovativní platformy obvykle zahrnuje následující kroky:

Graf

Zajistit financování pomocí inovativních platforem je relativně jednoduché a rychlé. V závislosti na vybrané platformě může být financování rychlejší nebo pomalejší, nicméně obvykle stráví společnost 3–5 týdnů přípravou potřebných dokumentů a marketingové online kampaně v případě vydání dluhopisů. Samotná kampaň a zveřejnění nabídky financování pak trvá obvykle 30–60 dní, aby byl dostatek času na výběr peněžních prostředků od uživatelů platformy (veřejnosti).

Kolik získání peněžních prostředků stojí?

Získání peněžních prostředků pomocí inovativních platforem s sebou obvykle nese interní náklady společnosti na přípravu finančních podkladů a informací o projektu. Podle druhu online platformy bude společnost platit i náklady na marketingovou kampaň pro získání věřitelů, poplatky za administraci a variabilní část jako odměnu inovativní platformě podle výše získaných peněžních prostředků.

 • Poplatek za službu se pohybuje obvykle mezi 2 až 7 % z vybrané částky v závislosti na poskytovateli a objemu získaných finančích prostředků.
 • Některé platformy účtují i fixní částku v řádu desetitisíců korun za přípravu právních podkladů a marketingových materiálů.
 • U dluhopisových platforem je nutné počítat navíc s náklady na zaknihování ve výši nižších desítek tisíc korun.

V průběhu financování navíc společnost vyplácí věřitelům úroky jako odměnu za půjčení peněžních prostředků a akceptaci rizika.

Graf

V jaké situaci inovativní platformy využít?

Inovativní platformy většinou představují zdroj financování v řádu jednotek, případně nižších desítek miliónů Kč v relativně krátkém čase. Jsou proto vhodné jako alternativní zdroj pro financování investice do dalšího rozvoje podniku, marketingu, navýšení pracovního kapitálu apod.

Financování je vhodné pro společnosti s minimálně tříletou historií, které mohou poskytnout finanční výkazy za poslední dva roky a splnit kritéria pro přijetí na platformu. Společnost by měla svým věřitelům být schopná na základě těchto výkazů prokázat svoji schopnost splácet a nabídnout akceptovatelné riziko.

Srovnání financování přes peer-to-peer platformy s dluhopisem

 • Dluhopis umožňuje úplné odložení splátek půjčené částky (jistiny) oproti klasickému bankovnímu úvěru, kde je obvyklé půjčenou částku postupně splácet.
 • Půjčky na online platformě (tzv. people-to-business půjčky) jsou zpravidla spláceny stejně jako běžný bankovní úvěr postupně pomocí jednotlivých splátek zapůjčené částky (jistiny) a úroku. Lze najít ale i takové, které nabízejí možnost odkladu a jednorázového splacení půjčené částky. Smlouva při nich pravidla vzniká mezi společností a každým ze spolufinancujících investorů.

Správné načasování doby splácení jistiny je významné zejména pro nový podnikatelský záměr, který se zpravidla vyznačuje nízkými příjmy na začátku, čemuž odpovídá nutnost splácet pouze úroky. Postupem času příjmy rostou a umožňují splatit půjčenou částku (jistinu) jednorázově na konci.

Hlavní výhodou splácení jistiny na konci úvěru je především to, že lépe koresponduje se standardním vývojem podnikání.

Čerpání people-to-business půjčky a bankovního úvěru

Graf

Dluhové inovativní platformy a peer-to-business půjčky s jednorázovou splatností

Graf

Co získání peněžních prostředků pomocí inovativních platforem společnosti přinese?

Výhodou inovativních platforem je především jejich rychlost a přínos ve formě marketingu a etablování se společnosti na trhu.

Na rozdíl od banky, která si stanoví řadu úvěrových podmínek, nabízí inovativní platformy flexibilitu a dávají společnosti možnost nastavit si pružné podmínky (po dohodě s inovativní platformou) a volnější způsob disponovat s peněžními prostředky dle svých potřeb.

Výhody a nevýhody platforem

Plus
 • Ověření atraktivity financovaného projektu u zákazníků a zvýšení povědomí.
 • Flexibilita, rychlost, menší míra byrokracie.
 • Výhoda při získání jiného druhu financování, oslovení investora.
Minus
 • Náklady na přípravu kampaně a propagaci, vyšší transakční náklady.
 • V případě neúspěšné kampaně nezíská společnost požadované financování, popř. jen nižší částku.
 • Maximální objem v případě úpisu dluhopisů ve výši 1 mil. EUR.

Dluh, nebo podíl na vlastnictví?

Zatímco získání dalšího dluhu přináší společnosti potřebu platit pravidelně fixní úroky bez ohledu na zisk společnosti a situaci na trhu, prodej vlastnického podílu na společnosti (typicky akcie) prostřednictvím inovativní platformy naopak znamená přijetí investorů do společnosti a získání nových peněžních prostředků (kapitálu), které nemusí společnost vracet. Management společnosti však získá zodpovědnost vůči novým většinou anonymním spoluvlastníkům, kteří mají právo na podíl na základním kapitálu a na zisku.

Hlavní charakteristikou prodeje podílu a získaného vlastního kapitálu je jeho vyšší riziko pro investory ve srovnání s dluhem vzhledem k tomu, že v případě finančních problémů bude podíl investorů vypořádán jako poslední v pořadí. Investoři proto požadují větší odměnu ve formě růstu hodnoty podílu, a náklady vlastního kapitálu (peněžních prostředků) jsou tak pro společnost vyšší.

Optimální je proto kombinace dražšího podílu s levnějším dluhovým financováním. Poskytovatelé dluhu navíc obvykle nejsou ochotni akceptovat všechna rizika a požadují částečné zapojení vlastního kapitálu společnosti. Obdobně jako hypotéka na bydlení nekryje 100 % nákladů a prvních 10–20 % musí dlužník (společnost) zaplatit ze svých úspor nebo jiných zdrojů.

Druhy inovativních platforem financování

Základní druhy inovativních platforem

User

People-to-business půjčky

Layout

Dluhopisové portály

Gift

Reward based


People-to-business půjčky

Veřejnost půjčuje peněžní prostředky společnosti pod podmínkou, že jí budou vráceny s úrokem. People-to-business půjčky se podobají tradičnímu úvěru od banky, jen s tím rozdílem, že si půjčujete od skupiny neprofesionálních věřitelů, ať již právnických, nebo fyzických osob, které oslovil podnikatelský záměr či příběh na platformě.

 • Pomocí people-to-business platformy si může podnikatel přímo od běžných lidí půjčit bez vydání cenného papíru (např. dluhopisu) částky v řádu statisíců až jednotek miliónů Kč, a to v rámci až 60denní kampaně.
 • Podnikatel od začátku splácí jako u bankovního úvěru půjčenou částku (jistinu) a úrok, popř. si může zvolit splacení jistiny jednorázově na konci.

Dluhopisové portály

Veřejnost prostřednictvím platformy kupuje dluhopisy vydané společností a očekává, že budou vráceny s úrokem.

 • Příprava a prodej trvá 1–3 měsíce včetně až 60denní online kampaně.
 • V případě úspěchu může společnost získat peněžní prostředky v řádu miliónů Kč (obvykle částky okolo 5–10 miliónů Kč).
 • Na rozdíl od běžného úvěru podnikatel v průběhu splácí pouze úroky a půjčenou částku (jistinu) vrací až v době splatnosti vydaného dluhopisu.

Pokud je platforma obchodníkem s cennými papíry, zprostředkuje vydání a prodej dluhopisu a zohledňuje přitom znalosti a zkušenosti emitenta a investora. Platformy, které takové povolení nemají, vystupují jen jako marketingové prostředí a smlouvu o vydání dluhopisu uzavírá emitent s investorem přímo. Platforma může nabídnout své vzorové dokumenty.


Odměnový crowdfunding (reward-based crowdfunding)

Odměnový crowdfunding nabízí obvykle možnost financování kreativních a inovativních výrobků a služeb od investorů, kteří jsou zpravidla jejich potenciální zákazníci. Princip fungování je založen zpravidla na časovém rozdílu mezi poskytnutím investice a dodáním služby nebo výrobku. Peněžní prostředky mohou společnosti napomoci při vývoji nového produktu nebo při samotném startu podnikání. V případě, kdy výnos slouží k rozvoji podnikání, může dojít k dodání služby nebo výrobku obratem.

Příklad z praxe

Na historickou hru se složili fanoušci

Play
Placeholder

Vývojářská společnost Warhorse Studio vydala v roce 2018 úspěšnou hru Kingdom Come: Deliverance. Nejprve se jí však nepodařilo získat vydavatele, a tak požádala o podporu své fanoušky přes platformu Kickstarter. Podívejte se, co žádosti o finanční prostředky předcházelo, jaké atraktivní odměny vývojáři vypsali a jak se připravovali na prezentaci.

NAFIGATE Corporation a.s.

Play
Placeholder

Workshop

Jak získat financování na trhu s dluhopisy nebo prostřednictvím inovativních platforem?

Play
Placeholder

Kam dál? Koho oslovit?

Před zahájením celého procesu je vhodné nastudovat si dostupné služby a kontaktovat více různých inovativních platforem zabývajících se dluhovým financováním a pak si srovnat nabídky služeb a cenu. Inovativních platforem se můžete přímo zeptat na princip fungování nebo požádat o radu.

 • Následně společnost začne jednat o přijetí svého projektu s vybranou inovativní platformou a připraví potřebné podklady, především finanční výkazy, plán splacení a marketingový příběh společnosti nebo projektu.
 • Po kontaktování inovativní platformy vás její pracovníci provedou celým procesem od přípravy podkladů přes přípravu kampaně až po zveřejnění projektu online a zajištění financování.

Tipy a kontakty:

Jak využít portál Kapitálový průvodce k získání financování?ChevronKontakty na právníkyChevronKontakty na poradceChevron

Právní předpisy a regulace dluhových inovativních platforem

 • Jeden ze základních právních předpisů, podle kterého se řídí inovativní platformy, je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (tzv. nařízení o crowdfundingu) účinné od 10. 11. 2021.
 • Pro dluhopisové inovativní platformy je dále relevantní především právní předpis upravující podmínky dluhopisového práva, tj. zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Základním právním předpisem upravujícím obchodní společnosti a družstva je zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Základním předpisem upravujícím podmínky podnikání na kapitálovém trhu je zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.