Logo
Cross

Přímý vstup investora

Eye

Zobrazení stránky: -

Co je přímý vstup investora?

Pod přímým vstupem investora si lze představit jakékoliv financování mimo bankovní úvěr a veřejné trhy. Soukromý kapitál je poskytován buď investičními fondy, nebo investory jako jednotlivci.

Vstup přímého investora zpravidla zahrnuje díky získání významnějšího obchodního podílu i možnost přímo se podílet na strategickém řízení společnosti a finančním rozhodování. Za to společnost získá podporu a zkušenosti při řešení strategických otázek. Obvykle se ale bez ohledu na velikost prodaného podílu předpokládá, že každodenní činnost společnosti většinou zůstane v rukách původních majitelů.

Kdy využít přímého vstupu investora?

 • V případě nových nebo rizikovějších projektů, které ale zároveň mají velký potenciál pro tvorbu hodnoty v budoucnu.
 • Pro projekty, které na začátku negenerují zisk, protože podnik není zatížen splácením poskytnuté částky.
 • Pro malé či střední společnosti, které potřebují rozšířit svůj pracovní kapitál nebo financování rozvoje stávajících nebo nových projektů a nemají dostatek vlastních nebo úvěrových zdrojů.

Co vstup přímého investora společnosti přinese?

Přímý investor je angažovaný ve společnosti svým významnějším podílem, a tak má i vlastní zájem na tom, aby společnost prosperovala a úspěšně se rozvíjela. Proto:

 • Rozvoji společnosti často sám napomáhá sdílením svých manažerských schopností, kontaktů a znalostí ze světa financí.
 • Funguje např. jako finančního poradce, pomáhá při řešení strategických rozhodnutí nebo náboru klíčových zaměstnanců.
 • Pomáhá zlepšit organizační strukturu, interní procesy a reportování informací.
 • Společnosti pomáhá v dobrých i obtížných dobách. Jako flexibilní investor ví, že dosažení požadovaného výsledku nějakou dobu trvá, a že i dobré podniky se mohou dočasně dostat do problémů.

Kolik získání peněžních prostředků stojí?

Náklady spojené se samotnou transakcí a zajištěním investice si s vámi soukromý investor rozdělí podle domluvy nebo je ponese sám. Nelze je tak jednoznačně vyčíslit.

Investor dostává výměnou za svoji investici podíl na vlastnictví společnosti a zisku. Cílem investora obvykle bývá zvýšit hodnotu společnosti a svůj podíl v budoucnu prodat za vyšší cenu ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu (obvyklým investičním horizontem je 3 až 7 let) nebo společnost strategicky držet a dlouhodobě dostávat podíl na zisku (například Family Office / fondy s dlouhodobou perspektivou).

Výhody a nevýhody vstupu přímého investora

Náklady spojené se samotnou transakcí a zajištěním investice si s vámi soukromý investor rozdělí podle domluvy nebo je ponese sám. Nelze je tak jednoznačně vyčíslit.

Plus
 • Ve většině případů tato forma financování nezatíží společnosti splátkami úroků a jistiny.
 • Zlepšení pozice pro získání dodatečného úvěru od banky.
 • Sdílení zodpovědnosti při neúspěchu či bankrotu.
 • Možnost získání financí i v případě, že je společnost úplně na začátku, ztrátová či pouze ve fázi koncepčního nápadu.
 • Rychlost procesu získání financí.
Minus
 • Investor se stává spoluvlastníkem s právem podílet se na strategických rozhodnutích.
 • Tlak na výkonnost a růst společnosti.
 • Požadavky na transparentnost a reportování informací investorovi.
 • Právo investora na výplatu dividendy, což snižuje velikost zadrženého zisku a množství peněžních prostředků, které zůstanou společnosti k dispozici.

Jak získat financování od přímého investora?

Přímí investoři většinou hledají společnosti s potenciálem pro tvorbu hodnoty, které se nějakým způsobem odlišují od konkurence a mají velký potenciál uspět na trhu. Zohledňují i kvalitní vedení společnosti, které umí prokázat zkušenosti se svým produktem nebo službou na trhu, svoje schopnosti a angažovanost.

Rozhodující pro investora zpravidla bývají odpovědi na následující otázky:

 • Má společnost konkurenceschopný produkt nebo službu?
 • Má společnost šanci na vysoký růst své hodnoty v budoucnu?
 • Má manažerský tým potřebné zkušenosti v oboru?
 • Je manažerský tým ochoten a schopen realizovat podnikatelský plán?
 • Má potenciál samotné odvětví / obor, ve kterém společnost působí?

K úspěšnému získání financování od soukromého investora je třeba především nalézt tu správnou skupinu investorů, předložit jim podnikatelský plán a přesvědčit je o komerčním potenciálu záměru společnosti.

Graf

Druhy přímého vstupu investora

Druhy přímého vstupu investora se rozlišují především podle fáze rozvoje společnosti, odvětví podnikání, výše investice a geografického trhu. Každá společnost zná své odvětví, geografický trh a kolik peněz bude potřebovat.

Graf

Základní druhy přímých investorů podle fáze rozvoje společnosti

Angel

Andělský investor

Alert

Rizikový kapitál

Eye Off

Fondy soukromého kapitálu

Family

Family office


Andělský investor (z anglického Angel Investor)

Andělský investor je označení pro člověka, který samostatně investuje kapitál do společností nebo projektů s velkým růstovým potenciálem. Jeho investice směřuje zpravidla do založení, rozběhu (start-upu) a dalšího rozvoje na začátku života společnosti, a to na základě kvalitního a realizovatelného podnikatelského plánu. Může být ale ochoten investovat i do samotného podnikatelského plánu (nápadu) a pomoct při založení společnosti.

Za svůj kapitál obvykle výměnou získává podíl na společnosti. Současně přináší odbornou pomoc začínající společnosti nebo se přímo stává součástí managementu společnosti.

Investiční horizont se pohybuje mezi 1 až 3 lety, přičemž investor bude dbát na to, aby společnost během tohoto období významně zvýšila svoji hodnotu, tržby a ziskovost a bude odpovídajícím způsobem zasahovat do řízení společnosti, aby tak zajistil její růst. Vzhledem k vysokému riziku investice bude i tlak investora na odpovídající vysoký výkon společnosti.

Typické zaměření andělských investorů:
 • Předstartovní financování (seed kapitál) – financování vývoje výrobku či služby, pro který teprve v budoucnu vznikne společnost, která jej bude nabízet. Příkladem může být poskytnutí financí podnikateli, který teprve vyvíjí prototyp výrobku.
 • Startovní financování (start-up kapitál) – v této fázi už existuje produkt a podnikatelský plán, na základě kterého plánuje společnost proniknout na trh.
 • Financování počátečního rozvoje (early stage expansion capital) – společnost už je úspěšně na trhu, generuje tržby z prodeje výrobků nebo služeb, ale stále nedosahuje zisku. Ztráta může být dočasně pokryta investicí investora, pokud existuje předpoklad pozitivního výhledu.
Rozhodující pro investora zpravidla bývají odpovědi na následující otázky:
 • Inovativní nápad s dobrou perspektivou růstu a geografickou expanzí
 • Schopný tým
 • Kvalitní podnikatelský plán
 • Rostoucí výsledky společnosti (pokud už je založena)

Rizikový kapitál (venture capital fondy)

Rizikový kapitál představuje stejně jako investice andělských investorů středně až dlouhodobé investice v raném stádiu vývoje společnosti. Kvůli velkému riziku a sdílení případného neúspěchu společnosti vyhledávají venture capital fondy sektory s velkým růstovým potenciálem, aby dosáhly požadované výše odměny výměnou za akceptaci rizika.

Venture capital fondy poskytují ve srovnání s andělskými investory větší objem peněžních prostředků, protože jim poskytuje kapitál širší okruh investorů. Zároveň obvykle neinvestují do podnikatelského plánu (nápadu), ale vyhledávají už existující mladé společnosti. Do podnikatelského plánu investují fondy typu v případě výjimečných záměrů s potenciálem mimořádně vysokého výnosu v budoucnu; typicky půjde o výsledky výzkumu a vývoje.

Typické zaměření rizikového kapitálu:
 • Startovní financování (start-up kapitál) – v této fázi už existuje produkt a podnikatelský plán, na základě kterého plánuje společnost proniknout na trh.
 • Financování počátečního rozvoje (early stage expansion capital) – společnost už je úspěšně na trhu, generuje tržby z prodeje výrobků nebo služeb, ale stále nedosahuje zisku. Ztráta může být dočasně pokryta investicí investora, pokud existuje předpoklad pozitivního výhledu.
 • Rozvojové financování (second stage) – cílem společnosti během druhé fáze je etablovat se na trhu, popřípadě zavést další výrobek, službu nebo expandovat na nové trhy. Peněžní prostředky společnost potřebuje především na vývoj nových produktů, zvýšení pracovního kapitálu či zavedení nového výrobku.
Co přesvědčí investory o výhodnosti rizikové investice (venture kapitálu)?
 • Inovativní nápad s dobrou perspektivou růstu
 • Schopný tým
 • Kvalitní podnikatelský plán (a detailní finanční model podložený na datech)
 • Rostoucí výsledky společnosti

Fondy soukromého kapitálu (private equity)

Fondy private equity investují do společností, které mají určitou historii a jsou stabilně etablované na trhu. Růstový/rozvojový kapitál je často doplněn dluhovým financováním a přímý investor získá výměnou za své peněžní prostředky podle specifického typu fondu a dohody buď menšinový, nebo většinový podíl.

Soukromý investor obvykle do společnosti vstupuje se svými peněžními prostředky prostřednictvím fondu, a to kombinací vkladu do základního kapitálu a půjčky. Investiční horizont soukromého investora se pohybuje zpravidla mezi 3 až 7 lety, po kterém následuje prodej podílu jinému investorovi, popř. emise akcií na burze (IPO). Fondy soukromého kapitálu dbají na to, aby společnost zvýšila svoji hodnotu, tržby a ziskovost a fond bude proto odpovídajícím způsobem zasahovat do řízení společnosti, aby zajistil úspěch investice pro své investory v době odprodání podílu.

Zaměření fondů private equity:
 • Rozvojové financování (expansion capital) – cílem společnosti během druhé fáze je etablovat se na trhu, popřípadě zavést další výrobek, službu nebo expandovat na nové trhy. Peněžní prostředky společnost potřebuje především na vývoj nových produktů, zvýšení pracovního kapitálu nebo zavedení nového výrobku.
 • Financování počátečního rozvoje (early stage expansion capital) – společnost už je úspěšně na trhu, generuje tržby z prodeje výrobků nebo služeb, ale stále nedosahuje zisku. Ztráta může být dočasně pokryta investicí investora, pokud existuje předpoklad pozitivního výhledu.
Co přesvědčí fondy private equity o výhodnosti investice?
 • Kvalitní projektový plán ukazující potenciál dalšího růstu
 • Dobré finanční výsledky společnosti
 • Schopnost společnosti vytvořit si či udržet konkurenční výhodu
 • Silný základ manažerského týmu společnosti
 • Potenciální a jasná cesta k likviditě skrze odprodej podílů (exit)

Family office

Family office představují investiční společnosti, které se zaměřují na hospodaření s majetkem velmi bohatých rodin; obvykle majetek o hodnotě v řádu miliard Kč. Cílem investičních společností typu family office je zajistit stabilní růst majetku a distribuci zisků svým členům.

Investiční společnosti typu family office proto investují do společností, které mají prověřenou historii, jsou stabilně etablované na trhu a zajistí stabilní výnosnost investice.

Family office jsou zakládány na neomezenou dobu, a proto se zaměřují zpravidla i na dlouhodobé investice. Pokud se držené společnosti daří, může zůstat v držení investičního fondu i trvale.

Zaměření family office
 • Zralost (mature age) – společnost je stabilně etablovaná na svých trzích a vykazuje stabilní zisky. I zavedené společnosti ve fázi zralosti potřebují ekvitní financování dalšího rozvoje společnosti - typicky se může jednat o financování akvizic, zakládání dceřiné společnosti apod.
 • Expanze na okolní zahraniční trhy / konsolidace trhu – společnosti potřebují ekvitní financování pro svůj další rozvoj ve všech fázích svého životního cyklu. V pozdějších fázích se může typicky jednat o financování expanze na zahraniční trhy nebo konsolidace pozice společnosti na domácím trhu.
Co přesvědčí investiční fondy typu family office o výhodnosti investice?
 • Kvalitní projektový plán ukazující potenciál udržitelných zisků.
 • Dlouhodobě kvalitní finanční výsledky společnosti.
 • Kompletní a schopný tým včetně dobře zavedené organizační struktury.

Příklad z praxe

S expanzí do zahraničí pomohl investor

Play
Placeholder

Fruitisimo je značka pro fresh bary, které v obchodních centrech vyrábějí nápoje z ovoce a zeleniny přímo před zraky zákazníků. Firma rychle expandovala, a aby mohla růst i do zahraničí, začala zvažovat vstup investora. Najala si profesionálního poradce, který ji výběrem i celým procesem vstupu provedl. Inspirujte se jejím příběhem.

Workshop

Jak získat privátní kapitál k financování společnosti?

Play
Placeholder

Kam dál? Koho oslovit?

Při hledání toho správného přímého investora je třeba se zaměřit především na jeho specializaci, aby nabídka odpovídala požadavkům společnosti.

Investoři se specializují především podle:

 • Fáze rozvoje, v které se momentálně společnost nachází.
 • Odvětví, ve kterém společnost podniká.
 • Geografického trhu.
 • Požadované výše investice potřebné k realizaci podnikatelského plánu.

Přímý vstup investora je velmi důležitý strategický rozhodnutím a procesem, který společnost absolvuje jednou za život a měla by ji zvládnout na poprvé a správně. Většině společností se nevyplatí zaměstnávat odborníky zkušené v oblasti trhů s kapitálem, kteří budou mít na starosti jen tuto oblast, a proto pro ně může být výhodné získat pomoc poradců.

Poradce má s procesem zajištění financování od investorů dlouhodobé zkušenosti. Postará se o celý proces a je placený za jeho úspěšnost. Pomůže také dojednat výhodné podmínky obchodní transakce.

Tipy a kontakty:

Jak využít portál Kapitálový průvodce k získání financování?ChevronKontakty právní poradceChevronKontakty na poradceChevron

Právní předpisy a regulace přímého vstupu investora

 • Soukromý kapitál je regulován především společnou evropskou směrnicí AIFMD (Směrnice o správcích alternativních investičních fondů), která se do českého práva promítá v zákoně č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
 • Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 ze dne 29. dubna 2015 o evropských fondech dlouhodobých investic.