Logo
Cross

Podílové inovativní platformy

Eye

Zobrazení stránky: -

Co jsou podílové inovativní platformy?

Podílové inovativní platformy poskytují příležitost tzv. crowdfundingového financování, které umožňuje malým a středním podnikům napřímo online oslovit potenciální investory a získat kapitál (nový zdroj financování). Větší množství běžných lidí (investorů) tedy může pomocí menších částek poskytnout financování kapitálu do společnosti obvykle v řádu jednotek miliónů korun a umožnit této společnosti další rozvoj.

Například na vklad do společnosti ve výši 6 miliónů Kč se složí 200 lidí a každý člověk poskytne pouze 30 tisíc Kč.

Veřejnost poskytuje peněžní prostředky společnosti s očekáváním vyplácení podílu na zisku a zhodnocení podílu na vlastnictví, který mohou později prodat. Inovativní platforma je zodpovědná za transakci a investor získá podíl na vlastnictví společnosti.

Graf

Vzhledem k tomu, že společnost obvykle prodává menší podíl na vlastnictví, stávající majitelé se tímto krokem často nevzdávají strategického ani každodenního provozního řízení společnosti. Původním majitelům z prodeje podílu vyplývají především informační povinnosti vůči novým podílníkům a povinnost organizovat valnou hromadu.

Jak fungují podílové online platformy?

Inovativní platforma vypadá jako každá jiná webová stránka, tato ale slouží k propojení běžných lidí (investorů) a společností. Společnost se zpravidla představuje potenciálním investorům s důrazem na svůj podnikatelský příběh, produkt, službu a tým, který se na podnikatelském příběhu podílí, přičemž důraz na finanční výsledky bývá spíše až sekundární.

Spolupráce je vzájemně prospěšná. Společnost získá peněžní prostředky na rozvoj a růst a Investorovi se nabízí příležitost získat dividendy a zhodnocení svého podílu.

Online podílové platformy propojují široké množství běžných lidí (investorů) s růstovými projekty. Investoři mohou tímto způsobem podpořit začínající společnost nebo inovativní projekt, čímž se společnostem otevírá další vhodná alternativa financování dostupná i pro rizikovější projekty. Vzhledem k tomu, že se podíl na vlastnictví společnosti nemusí investorům vracet, může společnost využít peněžní prostředky i na projekty, které vykazují na začátku nedostatečný zisk, ale nabízejí slibné zhodnocení v delším časovém horizontu.

Podílové inovativní platformy umožňují získat peněžní prostředky pomocí prodeje podílu na kapitálu společnosti online. Proces obvykle zahrnuje následující kroky:

Graf

Zajistit financování pomocí inovativních platforem je relativně jednoduché a rychlé. V závislosti na vybrané platformě se může doba realizace kampaně a získání peněžních prostředků lišit, nicméně obvykle stráví společnost 3 až 5 týdnů přípravou potřebných dokumentů a marketingové online kampaně v případě prodeje podílu. Samotná kampaň a zveřejnění nabídky financování pak trvá obvykle 30 až 60 dní, aby byl dostatek času na výběr peněžních prostředků od uživatelů platformy (veřejnosti).

Kolik získání peněžních prostředků stojí?

Získání peněžních prostředků pomocí podílových inovativních platforem s sebou obvykle nese interní náklady společnosti na přípravu finančních podkladů a informací o projektu. Podle druhu online platformy bude společnost platit náklady na marketingovou kampaň pro získání investorů, poplatky za administraci a variabilní část nákladů jako odměnu inovativní platformě podle výše získaných peněžních prostředků.

 • Jednorázový poplatek za službu se pohybuje obvykle mezi 5 až 10 % z vybrané částky v závislosti na poskytovateli.
 • Některé platformy účtují i fixní částku v řádu desetitisíců korun za přípravu právních podkladů a marketingových materiálů.
 • U podílových platforem je nutné počítat navíc s náklady na úpravu zakladatelských dokumentů společnosti v řádu desetitisíců korun.

V průběhu financování společnost může, ale nemusí vyplácet novým společníkům podíl na zisku. Jako odměnu za akceptaci rizika investoři navíc očekávají adekvátní růst společnosti a zhodnocení své investice.

Graf

V jaké situaci podílové inovativní platformy využít?

Inovativní platformy umožňují získat financování v řádu jednotek miliónů korun v relativně krátkém čase. Výše poptávaného kapitálu není právně omezena. Může mít však dopad na informační povinnost společnosti v podobě požadavku na prospekt cenného papíru v situaci, kdy výše poptávaného kapitálu přesahuje 1 mil EUR. Podílové inovativní platformy jsou proto vhodné jako alternativní zdroj pro financování investice do rozvoje začínajícího podniku, menšího rozšíření provozu, marketingu, navýšení pracovního kapitálu, expanze na nové trhy apod.

 • Podílové inovativní platformy na rozdíl od dluhových inovativních platforem nabízejí prostředky i pro dosud neziskové podniky s velkým růstovým potenciálem.
 • Naopak nejsou vhodné pro financování investice do nového zařízení nebo nákupu jiných společností, na které se dá využít levnější dluhové financování.
 • Financování prostřednictvím podílových inovativních platforem je vhodné pro založenou společnost, která je schopna poskytnout finanční výkazy a přesvědčit investory o úspěšnosti svého projektu natolik, aby splnila kritéria pro přijetí na platformu.

Co získání peněžních prostředků pomocí podílových inovativních platforem společnosti přinese?

Výhodou inovativních platforem je především jejich rychlost a také přínos ve formě marketingu a etablování společnosti na trhu. Financování prodejem menšinového podílu pomocí inovativní platformy nabízí společnosti flexibilitu v nakládání s peněžními prostředky dle svých potřeb. Prodejem podílu navíc společnost zvýší vlastní kapitál a schopnost získat dodatečné dluhové financování.

Nefinanční přínosy

Společnost může získat nejen peníze, ale i zpětnou vazbu od investorů, ověřit si zájem trhu o nový projekt, získat nové obchodní partnery a zákazníky díky marketingové kampani.

Výhody a nevýhody získání peněžních prostředků pomocí inovativních platforem

Plus
 • Ověření atraktivity financovaného projektu u zákazníků a zvýšení povědomí/marketing
 • Flexibilita, rychlost, menší míra administrativní náročnosti
 • Úspěšná kampaň na inovativní platformě prokazuje zájem investorů a trhu, což pomáhá při získání dalších druhů financování v budoucnu
Minus
 • Náklady na přípravu kampaně a propagaci, vyšší transakční náklady
 • Prodej podílu ve společnosti
 • V případě neúspěšné kampaně nezíská společnost žádné financování, popř. menší částku

Prodej podílu na vlastnictví, nebo dluh?

Zatímco získání dalšího dluhu přináší společnosti potřebu platit pravidelně fixní úroky bez ohledu na zisk společnosti a situaci na trhu, prodej vlastnického podílu na společnosti (můžou být i akcie) prostřednictvím inovativní platformy naopak znamená přijetí investorů do společnosti a získání nových peněžních prostředků (kapitálu), které nemusí společnost vracet. Na druhou stranu management společnosti získá zodpovědnost vůči novým společníkům, kteří mají právo na podíl na základním kapitálu a na zisku.

Prodej vlastnického podílu na společnosti představuje ve srovnání s dluhem z hlediska investorů vyšší riziko, vzhledem k tomu, že v případě nepříznivého vývoje společnosti jsou věřitelé vypláceni dříve než investoři. Investoři proto požadují větší odměnu v podobě zhodnocení společnosti a svého vkladu, a náklady touto formou financování jsou tak pro společnost vyšší.

Klikněte zde a přečtěte si informace o dluhových inovativních platformách.

Prodej podílu v ČR nebo v zahraničí?

Pokud se společnost plánuje rozvíjet na českém nebo slovenském trhu, pak dává smysl zvolit lokální inovativní platformu a nabídnout podíl na vlastnictví domácím investorům. Za předpokladu, že má společnost ambice se rozvíjet a získávat většinu zákazníků v zahraničí, stojí za zvážení vybrat platformu v této zemi a cíleně tím během kampaně oslovit nejen nové investory, ale i potenciální zákazníky a obchodní partnery na tomto trhu.

Evropský trh skupinového financování (crowdfundingu) je především z důvodů jazykové bariéry a odlišné míry regulace významně fragmentovaný. Pokud má společnost ambice rozvíjet svoji činnost ve více zemích, nejvhodnější volbou pro ni proto bude buď podílová platforma působící na nejdůležitějším trhu, nebo platformy v klíčovém jazyce zákazníka a potenciálních investorů. Zásadní je přitom myslet na to, že společnost musí být schopná oslovené posluchače o výhodnosti svého podnikatelského záměru přesvědčit.

Financování v zahraničí bývá zpravidla pro společnost dražší a rizikovější vzhledem k tomu, že by se měla seznámit s novým regulatorním prostředím. Pokud však má společnost zájem působit na zahraničním trhu, tato zkušenost jí pomůže blíže se seznámit s požadavky zahraničního trhu a dobře se etablovat.

Příklad z praxe

Trilab Group přizval do firmy podílníky

Play
Placeholder

3D tiskárna firmám usnadní výrobu i prototypování. Společnost Trilab Group takové tiskárny vyráběla. Mohla se pustit do organického růstu, který by byl závislý na prodejích produktů, nebo se pokusit o rychlejší expanzi. Rozhodla se pro druhou variantu a pro externí kapitál si přišla na online platformu Fundlift. Podívejte se na její příběh.

Kam dál? Koho oslovit?

Před zahájením celého procesu je vhodné nastudovat si dostupné služby, kontaktovat více různých inovativních platforem zabývajících se podílovým financováním a pak si srovnat nabídky služeb a cenu. Inovativních platforem se můžete přímo zeptat na princip fungování nebo požádat o radu.

Ve druhém kroku společnost začne jednat o přijetí svého projektu s vybranou inovativní platformou a připraví potřebné podklady, především finanční výkazy, plán růstu a rozvoje a marketingový příběh společnosti.

Po kontaktování inovativní platformy vás její pracovníci provedou celým procesem od přípravy podkladů přes přípravu kampaně až po zveřejnění projektu online a zajištění financování.

Tipy a kontakty:

Jak využít portál Kapitálový průvodce k získání financování?ChevronKontakty na právníkyChevronKontakty na poradceChevron

Právní předpisy a regulace podílových inovativních platforem

 • Základním právním předpisem upravujícím vlastnictví a převod podílu na společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti je zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Základním právním předpisem, podle kterého se řídí podílové inovativní platformy, je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (tzv. nařízení o crowdfundingu) účinné od 10. 11. 2021.
 • Základním předpisem upravujícím podmínky podnikání na kapitálovém trhu je zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Regulaci doplňují předpisy České národní banky (ČNB).