Logo
Cross

Akciové trhy

Eye

Zobrazení stránky: -

Co je akciový trh?

Akciový trh je částí kapitálového trhu, kde se obchodují (veřejně obchodovatelné) akcie. Na akciovém trhu (často se používá pojmenování burza) mohou společnosti získávat kapitál úpisem/prodejem svých akcií a následně jejich akcie mohou být mezi investory obchodovány.

Díky úpisu nových akcií společnost získá nové peněžní prostředky k rychlejšímu růstu a rozvoji společnosti a nové menšinové akcionáře/vlastníky společnosti.

Akciové trhy v ČR

Akciové trhy se v jednotlivých zemích liší svými podmínkami, a to včetně nastavení optimálních parametrů pro vstup na takový trh. Hlavní trh na Burze cenných papírů Praha (BCPP) je nastaven především pro středně velké a velké společnosti. Pražská burza je tak efektivním místem pro úpis akcií minimálně ve výši 500 mil. Kč a celkové tržní kapitalizaci 2 mld. Kč. (Viz dále sekce Druhy akciových trhů v ČR.)

Takové parametry jsou pro řadu společností nedostupné, a proto Burza cenných papírů Praha otevřela v roce 2018 trh START pro menší či střední společnosti, které chtějí získat finanční zdroje v řádech desítek miliónů korun.

Na Burze cenných papírů Praha je tedy aktuálně možné využít k úpisu akcií tří trhů. Především se jedná o trh STANDARD a PRIME a menší trh určený pro malé a střední podniky (SMEs) nazývaný START.


START Market

START je trhem pro menší inovativní společnosti s minimální hodnotou 25 mil. Kč, které chtějí získat nový kapitál, anebo společnosti, jejichž majitelé chtějí částečně nebo zcela ze stávajícího podnikání vystoupit a kapitalizovat tak svoji dosavadní činnost. Výhodou trhu START oproti jiným obdobným trhům v Evropě jsou minimální náklady na straně emitenta. Cena nového kapitálu se tak stává konkurenceschopnou vůči jakékoliv jiné formě financování nebo exitu.

 • 25 mil. Kč ≤ celková hodnota ≤ 2 mld. Kč.
 • Zjednodušený prospekt, české účetní standardy, nezávislá analýza.
 • Flexibilní možnost opakovaného úpisu.

STANDARD Market a trh PRIME

STANDARD Market je trh určený pro obchodování velkých a prestižních emisí akcií českých i zahraničních společností. Na trhu STANDARD mohou být přijaty emise splňující buď náročnější zákonné podmínky oficiálního trhu s cennými papíry, nebo pouze zákonné podmínky regulovaného trhu. BCPP rovněž umožňuje přijetí akcií bez souhlasu emitenta, a to, pokud jsou již obchodovány na jiném regulovaném trhu v rámci EU.

PRIME Market je trh určený pro obchodování největších a nejprestižnějších emisí akcií českých i zahraničních společností. Na PRIME Market mohou být přijaty emise buď splňující náročnější zákonné podmínky oficiálního trhu s cennými papíry, nebo pouze zákonné podmínky regulovaného trhu.

Společnosti musí splňovat mimo jiné následující zákonná kritéria:

 • Tržní kapitalizace emise 1 000 000 EUR.
 • Část emise, která je rozptýlena mezi veřejnost (tzv. free-float), minimálně 25 %.
 • Doba existence emitenta minimálně 3 roky.

Kdy využít akciový trh v ČR?

Na rozdíl od bankovního úvěru nemusí společnost získané peníze z prodeje akcií vracet. Prodej akcií je proto vhodný pro financování podnikatelských aktivit ve všech fázích vývoje společnosti včetně počáteční fáze, kdy společnost ještě nemá dostatečné zisky, ze kterých by mohla peníze vracet.

Hlavní charakteristikou prodeje akcií a získaného vlastního kapitálu je jeho vyšší riziko pro investory ve srovnání s dluhem. Investoři proto požadují větší odměnu, a náklady vlastního kapitálu (peněžních prostředků) jsou tak pro společnost vyšší.

Optimální je proto pro společnost kombinace vlastních zdrojů a dluhu. Poskytovatelé dluhu navíc obvykle nejsou ochotni akceptovat všechna rizika a požadují částečné zapojení vlastních peněz společnosti. Obdobně jako funguje hypotéka na bydlení, která nekryje 100 % nákladů a prvních 10–20 % musí dlužník zaplatit ze svých úspor.

Společnosti navyšují vlastní kapitál pomocí prodeje (úpisu) akcií:

 • Pro získání peněžních prostředků na další růst a rozvoj (určité růstové aktivity nelze financovat dluhem, ale pouze ekvitou / vlastními zdroji).
 • Pro akvizici konkurence nebo pro integraci společností v rámci odvětví.
 • Pro zvýšení úvěrových limitů nebo naopak snížení bankovního zadlužení.

Co očekává investor?

 • Podíl na zisku společnosti ve formě dividendy.
 • Růst hodnoty akcií / svého podílu.

Společnost pro vstup na trh START musí splňovat následující podmínky:

 • Být akciovou (a. s.) nebo evropskou (SE) společností.
 • Mít sídlo v České republice.
 • Mít audit za poslední 2–3 roky nebo za dobu své existence.
 • Vést účetnictví podle českých účetních standardů.
 • Nabídnout dostatečný podíl společnosti, tak aby se tvořila likvidita(ideálně 25–50 mil. Kč).

Co mi akciový trh přinese?

 • Prodejem akcií se sníží podíl stávajících majitelů na vlastnictví společnosti, ale tržní hodnota společnosti se zvýší.
 • Zvýšení vlastního kapitálu a snížení zadlužení společnosti.
 • Zvýšení prestiže a transparentnosti pro obchodní partnery.
 • Reklamu spojenou s marketingem v průběhu prvního úpisu akcií (IPO).
 • Usnadnění přístupu k dalším způsobům a zdrojům financování díky navýšení vlastních zdrojů kapitálu (nejefektivnější je mix dluhu a nové ekvity).

Kolik bude obchodní společnost vstup na BCPP stát?

Odhad na modelovém příkladu, kdy společnost chce upsat akcie ve výši 50 mil. Kč.

Upsaná částka50 mil. Kč100 mil. Kč200 mil. Kč
Hlavní poradcePoradenská činnost v rámci úpisu300 tis. Kč300 tis. Kč300 tis. Kč
Odměna za úspěšné upsání (2 %)1 000 tis. Kč2 000 tis. Kč4 000 tis. Kč
Právní poradceZpracování právního due diligence reportu (autorizovaným poradcem BCPP)200 tis. Kč200 tis. Kč200 tis. Kč
Odměna za vytvoření prospektu a žádosti na ČNB400 tis. Kč400 tis. Kč400 tis. Kč
AnalytikOdměna za zpracování analytické zprávy150 tis. Kč150 tis. Kč150 tis. Kč
Celkové jednorázové náklady2 050 tis. Kč3 050 tis. Kč5 050 tis. Kč
Jednorázové náklady v %4,10 %3,05 %2,53 %
Roční administrace150 tis. Kč300 tis. Kč2,53 %

Výhody a nevýhody

Plus
 • Kapitál bez úroku a splátkového kalendáře (rozdělení zisku se odvíjí od úspěchu společnosti).
 • Relativní volnost v nakládání s kapitálem.
 • Flexibilita (o výši dividendy rozhoduje společnost).
 • Menšinoví akcionáři nemají kontrolu nad strategickým řízením společnosti.
 • Zvýšení kredibility a zviditelnění společnosti.
Minus
 • Možný tlak investorů na výplatu dividend.
 • Vliv dalších faktorů na hodnotu akcií (neovlivňuje ji jen hospodaření firmy, ale i nálada na trhu, vývoj odvětví, celková makroekonomická situace aj.).
 • Většinový akcionář nebo skupina akcionářů může převzít kontrolu nad řízením společnosti.
 • Povinnost zveřejňovat a reportovat informace akcionářům.
 • Vyšší nároky na společnost z pohledu správy a řízení (Corporate Governance).

Jak vstoupit na akciový trh?

Celý proces emise akcií je relativně náročný, a proto je žádoucí využít služeb zkušených poradců. Nejprve si vyberete manažera emise / hlavního poradce, který bude Vaším hlavním partnerem v průběhu prvního uvedení na burzu (IPO). Hlavní poradce vás provede celým procesem a bude dohlížet na všechny potřebné úkony. Především vám pomůže společně s týmem právníků a analytiků s přípravou tzv. prospektu (informačního dokumentu).

Prospekt obsahuje veškeré údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení nabízeného cenného papíru a práv s ním spojených, majetku a závazků, finanční situace, zisku a ztrát, budoucího vývoje podnikání a finanční situace emitenta.

Klíčové předpoklady úspěšného kandidáta pro první nabídku akcií (IPO)

 • Jasná firemní strategie.
 • Zajímavý firemní příběh, který má potenciál oslovit investory.
 • Zkušený management.
 • Přehledná korporátní struktura.
 • Dobré načasování transakce.
 • Připravenost sdílet některé interní informace.

Jak vstoupit na burzovní trh START?

Vstup na trh START je výrazně rychlejší a jednodušší oproti vstupu na hlavní trhy STANDARD a PRIME, přesto se délka procesu může vysoce lišit dle připravenosti dané společnosti.

Společnost může využít financování přes burzu opakovaně, přičemž v dalších kolech financování bude proces jednodušší a mnohem kratší díky zkušenostem s prvním prodejem akcií (úpisem). Připravené dokumenty z prvního úpisu je dále možné z větší části využít pro další úpis akcií.

Success

O úspěšných příkladech vstupu na trh START si můžete přečíst na stránkách BCPP: https://www.pxstart.cz/pribehy-firem/

S koordinací celé transakce společnosti pomůže hlavní poradce, který poskytne asistenci během celého procesu. Hlavní poradce ve spolupráci s právním poradcem a analytikem vám zároveň pomůžou s přípravou všech dokumentů potřebných pro vstup na trh START.

Graf

Ve spolupráci s hlavním poradcem, analytikem a právním poradcem jsou pro společnost vypracovány především následující dokumenty potřebné pro vstup na burzovní trh START:

 • Memorandum – smlouva o spolupráci
 • Žádost o přijetí.
 • Doklad o přidělení ISIN (registrace akcií v CDCP).
 • Prospekt cenného papíru schválený ČNB (komplexní informační dokument o emisi cenného papíru).
 • Právní due diligence report (ověření údajů uvedených v prospektu autorizovaným právním poradcem).
 • Analytická zpráva (zpráva obsahující charakteristiku společnosti, vývoje podnikání, finanční údaje a vybrané klíčové ekonomické ukazatele ověřené autorizovaným analytikem).
 • Stanovy společnosti.

Celý proces přijetí na burzovní trh START se skládá zejména z následujících kroků:

Graf

Vstup na burzovní trh START obvykle trvá 6–12 měsíců v závislosti na připravenosti společnosti. Po úspěšném vstupu na trh START lze akcie následně pravidelně obchodovat na BCPP každý den v pravidelných dopoledních aukcích (9:00–12:30).

Vstupem na burzovní trh proces nekončí a společnost čekají následující povinnosti vůči novým akcionářům:

 • Zveřejnění výroční zprávy nebo účetní závěrky každý rok.
 • Zveřejnění aktuální analytické zprávy každý rok.
 • Zveřejnění všech informací, které mohou ovlivnit cenu akcie.
 • Pravidelná prezentace informací o společnosti minimálně dvakrát do roka.
 • Povinnost zvát akcionáře na valnou hromadu.

Druhy akcií

Chevron

Kmenové (základní) akcie

Běžné akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva. Zahrnují základní právo podílet se na hlasování při valné hromadě (rozhodování) a právo na výplatu dividendy (podílu na zisku).

Trending

Prioritní (přednostní) akcie

Akcie prioritní umožňují přednostní výplatu dividendy (podílu na zisku) oproti běžným kmenovým akciím. V případě likvidace společnosti zároveň zahrnují právo přednostní výplaty podílu na likvidačním zůstatku.

Bar Chart

Zaměstnanecké akcie

Dluhopis s nulovým kupónem představuje druh dluhopisu, kde nedochází v průběhu doby jeho splatnosti k pravidelným platbám úroku (kupónu) a celá částka je splacena až v den splatnosti.

Příklad z praxe

Burza cenných papírů pohledem podnikatele

Play
Placeholder

Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, prozradil, co kapitálový trh nabízí malým a středním podnikatelům. V rozhovoru srozumitelně zazní, co je burza cenných papírů, kdo si sem může zajít pro kapitál a kdy je nejvhodnější čas burzu využít. Dozvíte se tu ale také, kolik stojí umístění akcií a s jakými riziky se můžete setkat.

Karo Leather a.s.

Play
Placeholder

Workshop

Jak získat financování prostřednictvím akciového trhu?

Play
Placeholder

Kam dál? Koho oslovit?

Koho oslovit na začátku procesu?

Nejprve si vyberete hlavního poradce / manažera emise, který bude Vaším hlavním partnerem v průběhu prvního uvedení na burzu (IPO).

S čím vám manažer emise pomůže:

 • Provede vás celým procesem a dohlédne na všechny potřebné úkony.
 • Společně s týmem právníků a analytiků zajistí přípravu prospektu.
 • S vytvořením nabídkových materiálů.
 • S představením Vaší nabídky investorům během tzv. roadshow.

Externí tým poradců pro úspěšné uvedení na burzu je řízen ve spolupráci s manažerem emise a typicky se skládá z následujících členů.

 • Hlavní poradce / manažer emise
 • Právní poradce
 • Analytik

Výhody využití poradenské společnosti:

Přesto, že celý proces je možný dokončit bez asistence třetí strany (poradenské společnosti ), v realitě je velice málo firem, které mají vlastní kapacitu to tak udělat. Velká většina firem nezaměstnává lidi se zkušenostmi se vstupem na akciové trhy a firmám se finančně nevyplatí zaměstnávat lidi, kteří budou mít na starosti jenom vstup na akciový trh. Většina firem si proto najímá finančního poradce, který se o celý proces postará a je placený ze jeho úspěšnost.

Graf

Tipy a kontakty:

Jak využít portál kapitálový průvodce k získání financování?ChevronKontakty na právníkyChevronKontakty na poradceChevron

Právní předpisy a regulace trhu s akciemi

 • Základním právním předpisem upravujícím podmínky vydání (emise) akcií je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Základním právním předpisem upravujícím akciové společnosti je zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Základním předpisem upravujícím podmínky podnikání na kapitálovém trhu je zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Základním předpisem, podle kterého se řídí povinnost vyhotovení prospektu emise cenného papíru je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu.
 • Regulaci doplňují předpisy Burzy cenných papírů Praha (BCPP).